×

Buses from Karaj to Rodsar

08:30

Karaj

Karaj (Shahid Kalantari Terminal)

13:45

Rodsar

Rodsar (rodsr)

€5.8 per person

13 Seats Left

13:30

Karaj

Karaj (Shahid Kalantari Terminal)

18:45

Rodsar

Rodsar (rodsr)

€5 per person

36 Seats Left

15:00

Karaj

Karaj (Shahid Kalantari Terminal)

20:15

Rodsar

Rodsar (rodsr)

€5 per person

16 Seats Left